ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Baissoleuctra Sinitshenkova 1987 (stonefly)

Insecta - Plecoptera - Baleyopterygidae

PaleoDB taxon number: 201353

Full reference: N. D. Sinitshenkova. 1987. Istopicheskoe razvitie vesiyanok. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 221:1-142

Parent taxon: Baleyopterygidae according to N. D. Sinitshenkova 1992

Sister taxa: Aristoleuctra, Baleyopteryx, Plutopteryx, Udopteryx

Subtaxa: Baissoleuctra breviuscula, Baissoleuctra irinae, Baissoleuctra sparsa

View classification

Type: Baissoleuctra irinae

Ecology: volant detritivore-omnivore