ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Frankliniella Karny 1910 (thrips)