ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Subkingdom Embryophyta Crane et al. 2004

PaleoDB taxon number: 250231

Full reference: P. R. Crane, P. Herendeen, and E. M. Friis. 2004. Fossils and plant phylogeny. American Journal of Botany 91(10):1683-1699

Parent taxon: Plantae according to P. R. Crane et al. 2004

Sister taxa: Aculeisporites, Alethopteridae, Archelytron, Archelytron priscus, Asterotheca, Biliphyta, Blatta hyperborea, Bullasporis, Calamitaceae, Callipteridium, Camerosporites, Carpolithes, Chrysomelites lindhageni, Chrysomelites thulensis, Confertisulcites, Cooksonia, Cordaitales, Ctenopteris, Ctenostematopteryx minor, Curculionites costulatus, Curculionites thoracicus, Cyclogranisporites, Cymodoceites, Cyperites, Dictyopteris, Donacia parvula, Donacia smithiana, Dutoitia, Elytridium, Elytridium deplanatum, Euphemerites, Euphemerites affinis, Euphemerites gigas, Euphemerites simplex, Evinospongia, Feistmantelia, Filicophyta, Flabellofolium, Flemingites, Holcospermum, Howisonia, Hydrobius nauckhoffi, Hymenozonotriletes, Klausipollenites, Knorria, Knoxisporites, Krauselisporites, Laccophilus parvulus, Lapposisporites, Lepidodendraceae, Lonchopteris, Loperia, Lycopodiophyta, Lycopodophyta, Mesenteriophyllum, Metaleiofusa, Myeloxylon, Nematothallus, Neuropteridae, Pachytesta, Pachytheca, Parka, Phytoptus antiquus, Polysporangiophyta, Protoblechnum, Pythonidium, Pythonidium metallicum, Rhabdotarachnoides, Rhabdotarachnoides simoni, Scythiana, Sigillariaceae, Silpha deplanata, Spermatophyta, Sphenopteridae, Sphenopteridium, Stigmaria, Strzeleckia, Sulcati, Sulcatisporites, Thomsonisporites, Tracheophyta, Trigonocarpus, Trilobozonosporites, Viridiplantae, Wardia, Whittleseya, Yuknessia

Subtaxa: Angiospermae, Antherocerotophyta, Bryophyta, Coniferophyta, Cycadophyta, Gigantopteridales, Ginkgophyta, Hermanophytales, Iraniales, Lycophyta, Progymnospermophyta, Pteridophyta, Pteridospermophyta, Sphenophyta, Zosterophyllophyta

View classification