ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Gabonisporis Boltenhagen 1967 (ferns)

PaleoDB taxon number: 250521

Full reference: E. Boltenhagen. 1967. Spores et pollen du Cretace Superieur du Gabon. Pollen et Spores 9(2):335-355

Parent taxon: Pteridophyta according to Boltenhagen 1967

Sister taxa: Acrostichides, Acrostichites, Acrostichophyllum, Acrostichum, Agasopteris, Alcicornopteris, Anastomopteris, Aneimidium, Anomalofilicites, Anotopteris, Aphlebiocarpus, Archaeoxylon, Arcyopteris, Aspidioides, Asplenioides, Aspleniopteris, Aspleniopteris, Asplenites, Asterochlaena, Asterochlaenopsis, Aulacopteris, Auritulinasporites, Bachasupteris, Balantites, Beinertia, Belemnopteris, Bellopteris, Benizia, Bernoullia, Biarmella, Bockschia, Bonaventurea, Botrychiopsis, Boweria, Brittsia, Cardioangulina, Cardiopteridium, Carolopteris, Cephalotheca, Chansitheca, Cheiloleptites, Chorionopteris, Chrysodiopteris, Cibotiumspora, Cingulatipollenites, Clathropteris, Clavatasporites, Coenopteridales, Comia, Comipteridium, Concavisporites, Converrucosisporites, Cycadopteris, Dactylopteris, Dactylotheca, Danaeides, Davallites, Delgadoa, Desmophlebis, Dichopteris, Dicksoniopteris, Dicropteris, Dictyocallipteridium, Dictyostelopteris, Diplasiophyllum, Diplazites, Diplodendron, Diplophacelus, Discopteris, Distichopteris, Divisisporites, Doleropteris, Duplexisporites, Dvinopteridium, Eboracia, Emplectopteridium, Eodelopterum, Eodelopterum priscum, Eorhachis, Eskdalia, Filiciphyllum, Filicites, Flicheia, Floropteris, Foliopteris, Forbesia, Fortisia, Foveogleicheniidites, Gellera, Glenopteris, Glockeria, Glossochlamys, Goeppertella, Goeppertia, Grandeurya, Gutbieria, Gymnocaulus, Gyropteris, Halopteris, Hawlea, Hemionitites, Heterofilicites, Hymenophyllea, Hymenophyllites, Impardecispora, Iniopteris, Isiolopteris, Johnstonia, Lycopsida, Microfoveolatosporis, Microreticulatisporites, Muricingulisporis, Murospora, Parkeriaceae, Phyllotheca, Pilosisporites, Polycingulatisporites, Psilatriletes, Psilotopsida, Pteridopsida, Pteropsida, Rhacophytales, Rubinella, Saadisporites, Scolecopteris, Scortea, Trilobosporites, Triplanosporites, Tuberositriletes, Uralia, Velosporites, Verrucosisporites, Hydropterangium

Subtaxa: Gabonisporis cristata, Gabonisporis vigourouxii

View classification