ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Goniatites crenistria Phillips 1836 (ammonite)

Cephalopoda - Ammonoidea - Goniatitidae

PaleoDB taxon number: 278415

Belongs to Goniatites according to V. E. Ruzhentsev and M. F. Bogoslovskaya 1971

Sister taxa: Goniatites aequilobatus, Goniatites americanus, Goniatites angustilobatus, Goniatites antiquatus, Goniatites asturicus, Goniatites baylei, Goniatites beaumontii, Goniatites beyrichianus, Goniatites bidorsatus, Goniatites bisati, Goniatites blumii, Goniatites concentricus, Goniatites crenifalcatus, Goniatites deceptus, Goniatites dufrenoii, Goniatites eganensis, Goniatites elegans, Goniatites evelinae, Goniatites falcatus, Goniatites fimbriatus, Goniatites fuhrmanni, Goniatites furcatus, Goniatites gerberi, Goniatites glaucus, Goniatites granosus, Goniatites greencastlensis, Goniatites hudsoni, Goniatites infrafurcatus, Goniatites involutus, Goniatites iris, Goniatites irtyshensis, Goniatites koboldi, Goniatites lazarus, Goniatites lineatus, Goniatites mediterraneus, Goniatites multiliratus, Goniatites myrtilensis, Goniatites orientalis, Goniatites paucilobus, Goniatites radiatus, Goniatites robustus, Goniatites rodioni, Goniatites rosthornii, Goniatites schmidti, Goniatites shimanskyi, Goniatites sowerbyi, Goniatites sphaericostriatus, Goniatites sphaericus, Goniatites spirifer, Goniatites stenumbilicatus, Goniatites striatus, Goniatites struppus, Goniatites suprafurcatus, Goniatites tenuissimus, Goniatites truncatus, Goniatites umbilicus, Goniatites warslowensis, Goniatites wedberensis, Goniatites wissmanni, Glyphioceras pauperum, Glyphioceras calyx, Glyphioceras diadema

Ecology: fast-moving nektonic carnivore