ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Moisseevia sokoloiv Makridin 1964 (lamp shell)

Rhynchonellata - Triploblastica

PaleoDB taxon number: 321498

Full reference: V. P. Makridin. 1964. Brakhiopody Yurskikh Otlozheniy Russkoy Platformy i Nekotorykh Prilezhashchikh k Ney Oblastey 1-390

Belongs to Moisseevia according to V. P. Makridin 1964

Sister taxa: none

Type specimen: KhGU 196/35105, a shell

Ecology: stationary low-level epifaunal suspension feeder