ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Leptoropha talonophora Chudinov 1955 (parareptile)

Reptilia - Procolophonia - Rhipaeosauridae

PaleoDB taxon number: 324238

Alternative combination: Rhipaeosaurus talonophorus

Synonym: Leptoropha novojilovi Chudinov 1955 (taxon 142492)

Full reference: P. K. Chudinov. 1955. Kotilosavry Shikhovo-Chirkovskogo Mestonakhozhdeniya [Cotylosaurs from the Shikhovo-Chirki Locality]. Doklady Akademii Nauk SSSR 103(5):913-916

Belongs to Leptoropha according to V. V. Bulanov 2003

Sister taxa: none

Type specimens:

  • Leptoropha talonophora: PIN 161/72, a skull. Its type locality is Shikhovo-Chirki, PIN 161, which is in an Ufimian/Kazanian deltaic limestone in the Pechishchi Formation of the Russian Federation.
  • Leptoropha novojilovi: PIN 161/67, a skull. Its type locality is Shikhovo-Chirki, PIN 161, which is in an Ufimian/Kazanian deltaic limestone in the Pechishchi Formation of the Russian Federation.

Ecology: herbivore