ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Aythya australis Eyton 1838 (hardhead)

PaleoDB taxon number: 367976

Alternative combination: Nyroca australis

Synonyms: Anas elapsa De Vis 1888 (no. 367760), Aythya reclusa De Vis 1888 (no. 367780), Nettion elapsum De Vis 1888 (no. 367761), Nyroca reclusa De Vis 1888 (no. 367779)

Belongs to Aythya according to J. F. Clements et al. 2017

Sister taxa: Aythya affinis, Aythya americana, Aythya aretina, Aythya arvernensis, Aythya collaris, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya marila, Aythya novaeseelandiae, Aythya nyroca, Aythya sepulta, Aythya spatiosa, Aythya valisineria