ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Estemmenosuchus Chudinov 1960 (therapsid)

Osteichthyes - Estemmenosuchidae

PaleoDB taxon number: 38965

Synonyms: Anoplosuchus Tchudinov 1968 (no. 95410), Zopherosuchus Chudinov 1983 (no. 38969)

Parent taxon: Estemmenosuchidae according to M. F. Ivakhnenko 2003

Sister taxon: Molybdopygus

Subtaxa: Estemmenosuchus mirabilis, Estemmenosuchus uralensis

View classification

Ecology: