ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Thryonomys Fitzinger 1867 (cane rat)

Osteichthyes - Rodentia - Thryonomyidae

PaleoDB taxon number: 42027

Synonym: Aulacodus Temminck 1827 [replaced name] (taxon 380400)

Parent taxon: Thryonomyidae according to R. L. López-Antoñazas and S. Sen 2005

Sister taxa: Epiphiomys, Kochalia, Neophiomys, Neosciuromys, Paraphiomys, Paraulacodus, Petromus, Protohummus, Sacaresia

Subtaxa: Thryonomys swinderianus

View classification

Ecology: scansorial insectivore