ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Conotheca Rozanov et al. 1969

Hyolitha - Orthothecida - Circothecidae

PaleoDB taxon number: 7635

Synonym: Edgetheca Rozanov et al. 1969 (taxon 104562)

Full reference: A. Y. Rozanov, V. V. Missarzhevsky, N.A. Volkova, L.G. Voronova, I.N. Krylov, B.M. Keller, I.K. Korolyuk, K. Lendzion, R. Mikhnyar, N.G. Pykhova, and A.D. Sidorov. 1969. Tommotskiu jarus i problema nizhney granisty kembriya. Trudy Geoligske Institut Leningrad 206:1-379

Parent taxon: Circothecidae according to P. Y. Parkhaev and Y. Demidenko 2010

Sister taxa: Circotheca, Kotuyitheca, Laratheca, Paragloborilus, Turcutheca, Guduguwan, Larawa

Subtaxa: Conotheca australiensis, Conotheca brevica, Conotheca circumflexa, Conotheca corniformis, Conotheca curta, Conotheca dahaiensis, Conotheca ningqiangensis, Conotheca rotunda, Conotheca shennongjiaensis, Conotheca subcurvata

View classification

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder