ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Costatheca Rozanov et al. 1969

Hyolitha - Circothecida

PaleoDB taxon number: 7636

Full reference: A. Y. Rozanov, V. V. Missarzhevsky, N.A. Volkova, L.G. Voronova, I.N. Krylov, B.M. Keller, I.K. Korolyuk, K. Lendzion, R. Mikhnyar, N.G. Pykhova, and A.D. Sidorov. 1969. Tommotskiu jarus i problema nizhney granisty kembriya. Trudy Geoligske Institut Leningrad 206:1-379

Parent taxon: Circothecida according to J. J. Sepkoski 2002

Sister taxa: Arathecus, Asijatheca, Crossbitheca, Extentitheca, Khetatheca, Kunyangotheca, Ladatheca, Leibotheca, Mojczatheca, Spinulitheca, Turcuthecidae, Uniformitheca

Subtaxa: Costatheca clinisepta

View classification

Type: Quadrotheca clinisepta

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder