ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Turcutheca Rozanov et al. 1969

Hyolitha - Orthothecida - Circothecidae

PaleoDB taxon number: 7652

Full reference: A. Y. Rozanov, V. V. Missarzhevsky, N.A. Volkova, L.G. Voronova, I.N. Krylov, B.M. Keller, I.K. Korolyuk, K. Lendzion, R. Mikhnyar, N.G. Pykhova, and A.D. Sidorov. 1969. Tommotskiu jarus i problema nizhney granisty kembriya. Trudy Geoligske Institut Leningrad 206:1-379

Parent taxon: Circothecidae according to A. Y. Rozanov et al. 1969

Sister taxa: Circotheca, Conotheca, Kotuyitheca, Laratheca, Paragloborilus, Guduguwan, Larawa

Subtaxa: Turcutheca annae, Turcutheca cotuiensis, Turcutheca crasseocochlia, Turcutheca lubrica, Turcutheca maxima, Turcutheca praelinguis, Turcutheca rugata

View classification

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder