ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Hemizyga (Plocezyga) abolescens Knight 1930 (snail)