ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Order Monotremata Bonaparte 1838 (monotreme)

Osteichthyes

PaleoDB taxon number: 39737

Parent taxon: Mammalia according to T. Rowe et al. 2008

Sister taxa: Acrotheria, Allotheria, Ameghinichnidae, Amphidontidae, Apotheria, Aquila antiqua, Aquila ferox, Arrhinolemuroidea, Atlasodon, Australosphenida, Bellua, Bondesiidae, Bunotheria, Cetacea, Cimolomidae, Diplocynodontidae, Dipodiscidae, Dipriodontidae, Ditremata, Docodonta, Eopentapodiscidae, Eotetrapodiscus, Eotheria, Erecta, Eutriconodonta, Ferugliotheriidae, Florentinoameghinia, Florentinoameghinia mystica, Fruitafossor, Gobiconodontidae, Gobiotheriodon, Hakusanodon, Helioseus, Heteroglyphis, Holotheria, Hypotheria, Hypsiprymnopsis, Ilerdoryctes, Jeholodentidae, Juchilestes, Kuehneotheriidae, Likhoeletherium, Lophiodolodus, Lufengoconodon, Malutitetrapodiscus, Malutitetrasauropodiscus, Marsupialia, Marsupionta, Megacrodon, Microderson, Molapopentapodiscus, Natantia, Ovovivipara, Pachydermata, Paraeopentapodiscidae, Periphragnis, Phoca aegyptiaca, Phoca aegyptiaca antiqua, Pleurodon, Polymorphis, Polyprotodonta, Praephoca, Prensiculantia, Prionogale, Proacrodon, Promammalia, Ptolemaiida, Rhyphodon, Sarcobora, Schadipes, Simioidea, Sororyctidae, Subungulata, Sukotyro, Thereuodontidae, Theriamorpha, Tikitherium, Trichechus hydropithecus, Tricorynopus, Tricuspes, Vincelestes, Volaticotheria, Wanotherium, Yinotheria

Subtaxa: Echidnidae, Kollikodontidae, Kryoryctes, Ornithorhynchidae, Platypoda, Steropodontidae, Tachyglossa, Tachyglossidae

View classification

Ecology: scansorial insectivore