ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Arctoptychites Archipov et al. 1974 (ceratite)