ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Praestrigites (ammonite)

Cephalopoda - Ammonitida - Strigoceratidae

PaleoDB taxon number: 15443

Parent taxon: Strigoceratidae according to W. J. Arkell et al. 1957

Sister taxa: Hebetoxyites, Phlycticeratinae, Strigoceras

Subtaxa: none

Ecology: fast-moving nektonic carnivore