ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Presbytis Eschscholtz 1821 (monkey)