ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Gleboceras Ruzhentsev 1950 (ammonite)

Cephalopoda - Ammonoidea - Thalassoceratidae

PaleoDB taxon number: 13725

Full reference: V. E. Ruzhentsev. 1950. Verkhnekammenouglo'nye Ammonity Urala. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 29:1-223

Parent taxon: Gleboceratinae according to W. M. Furnish et al. 2009

Sister taxon: Mapesites

Subtaxa: Gleboceras mirandum

View classification

Type: Gleboceras mirandum

Ecology: fast-moving nektonic carnivore