ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Tompoichthys Obruchev 1964 (ray-finned fish)