ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Hemiliroceras Ruzhentsev and Shimanskiy 1954 (nautiloid)

Cephalopoda - Nautilida - Liroceratidae

PaleoDB taxon number: 13209

Full reference: V. E. Ruzhentsev and V. N. Shimanskiy. 1954. Nizhnepermskie svernutye i sognutye Nautiloidei yuzhnogo Urala. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 50:1-150

Parent taxon: Liroceratidae according to S. Niko and R. H. Mapes 2016

Sister taxa: Alexandronautilus, Bistrialites, Coelogasteroceras, Condraoceras, Liroceras, Paraliroceras, Paranautilus, Peripetoceras, Perunautilus, Potoceras, Tomponautilus

Subtaxa: Hemiliroceras enucleatum, Hemiliroceras esaulovae, Hemiliroceras inflatum, Hemiliroceras reticulatum, Hemiliroceras urtasimense, Hemiliroceras zhiltauense

View classification

Type: Hemiliroceras inflatum

Ecology: nektobenthic carnivore