ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Fasciculoceras Bogoslovsky 1969 (ammonite)

Cephalopoda - Ammonoidea - Teicherticeratidae

PaleoDB taxon number: 13475

Full reference: B. I. Bogoslovsky. 1969. Devonskie ammonoidei I. Agoniatitidy. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 124:1-328

Parent taxon: Palaeogoniatitinae according to D. Korn 2006

Sister taxa: Convoluticeras, Irdanites, Palaeogoniatites

Subtaxa: Fasciculoceras uralense

View classification

Type: Fasciculoceras uralense

Ecology: fast-moving nektonic carnivore