ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Meselcana Sharov 1968 (grasshopper)

Insecta - Orthoptera - Permelcanidae

PaleoDB taxon number: 182400

Full reference: A. G. Sharov. 1968. Filogeniya ortopteroidnykh nasekomykh. Trudy Paleontologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 118:1-216

Parent taxon: Meselcaninae according to A. V. Gorochov 2013

Sister taxa: none

Subtaxa: Meselcana madygenica, Meselcana permelcanoides, Meselcana udmurtica, Meselcana vologodica

View classification

Ecology: fast-moving ground dwelling herbivore