ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Shuragobia Popov 1988 (true bug)

Insecta - Hemiptera - Shurabellidae

PaleoDB taxon number: 210235

Full reference: Y. A. Popov. 1988. Novye Mezozojskie Klory Prebljaki (Corixidae, Shurabellidae). Novye Iskopaemykh Bespozvonochnykh Mongolii, Sovmestnaya Sovetsko-Mongol'skaya Paleontologicheskaya Ekspeditsiya 33:63-71

Parent taxon: Shurabellidae according to A. Nel and J. C. Paicheler 1993

Sister taxa: Crypsacorixa, Cutitegmena, Lacocorixa, Shurabella, Shurania

Subtaxa: Shuragobia altaica, Shuragobia frater

View classification

Ecology: