ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Eubintoniella Gorochov 1987 (grasshopper)

Insecta - Orthoptera - Bintoniellidae

PaleoDB taxon number: 214906

Full reference: A. V. Gorochov. 1987. Novye iskopaemye prjamokrylyx semejstv Bintoniellidae, Mesoedischiidae fam. n. and Pseudelcanidae fam. n. (Orthoptera, Ensifera) iz permskix i triasovyx otlozzenij SSSR [New fossil Orthopterans of the families Bintoniellidae, Mesoedischiidae fam. n. and Pseudelcanidae fam. n. (Orthoptera, Ensifera) from Perm and Triassic Deposits of the USSR]. Vestnik Zoologii (1)18-23

Parent taxon: Bintoniellinae according to A. V. Gorochov 2005

Sister taxon: Bintoniella

Subtaxa: Eubintoniella ferganica

View classification

Ecology: fast-moving ground dwelling herbivore