ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Flexoperla Sinitshenkova 1987 (stonefly)

Insecta - Plecoptera - Siberioperlidae

PaleoDB taxon number: 279783

Full reference: N. D. Sinitshenkova. 1987. Istopicheskoe razvitie vesiyanok. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 221:1-142

Parent taxon: Siberioperlidae according to N. D. Sinitshenkova 1987

Sister taxa: Dahuroperla, Sharaperla, Siberioperla, Uroperla

Subtaxa: Flexoperla flexuosa, Flexoperla recusata

View classification

Type: Flexoperla flexuosa

Ecology: volant detritivore-omnivore