ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Sylvoperlodes Sinitshenkova 1987 (stonefly)

Insecta - Plecoptera - Tshekardoperlidae

PaleoDB taxon number: 279795

Full reference: N. D. Sinitshenkova. 1987. Istopicheskoe razvitie vesiyanok. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 221:1-142

Parent taxon: Tshekardoperlidae according to V. G. Novokshonov 1998

Sister taxa: Issadoperla, Tshekardoperla

Subtaxa: Sylvoperlodes zhiltzovae

View classification

Ecology: volant detritivore-omnivore