ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Taimyropsis Ustritsky 1963 (lamp shell)

Strophomenata - Orthotetida - Schuchertellidae

PaleoDB taxon number: 28038

Full reference: V. I. Ustritsky. 1963. Taxonomic names, in Biostratigrafiya I Brakhiopody Verknego Paleozoya Taimyra. Trudy Nauchno-Issledoratel'skogo Instituta Geologii Arktiki 134:1-139

Parent taxon: Streptorhynchinae according to A. Williams et al. 2000

Sister taxa: Arcitreta, Arctitreta, Bothrostegium, Chelononia, Drahanorhynchus, Kiangsiella, Notostrophia, Pseudostreptorhynchus, Streptorhynchus, Tropidelasma

Subtaxa: Taimyropsis monstrosus

View classification

Type: Taimyropsis monstrosus

Ecology: stationary low-level epifaunal suspension feeder