ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Scytoneurella Zalessky 1939 (true bug)

Insecta - Hemiptera - Cicadopsyllidae

PaleoDB taxon number: 283588

Full reference: G. M. Zalessky. 1939. Permskie nasekomye basseyna reki Sylvy i voprosy evolyutsii v klasse nasekomykh III. Novye predstaviteli Protohymenoptera, Homoptera, Hemipsocoptera, Psocoptera, Protoperlaria, Isoptera i Protoblattoidea. Problemy Paleontologii 5:33-91

Parent taxon: Cicadopsyllidae according to V. G. Novokshonov 1998

Sister taxon: Paracicadopsis

Subtaxa: Scytoneurella major, Scytoneurella minor

View classification

Ecology: