ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Syrtosuchus Novikov 2016

PaleoDB taxon number: 375425

Full reference: I. V. Novikov. 2016. New tempospondyl amphibians from the basal Triassic of the Obshchii Syrt Highland, Eastern Europe. Paleontological Journal 50(3):297-310

Parent taxon: Syrtosuchinae according to I. V. Novikov 2016

Sister taxa: none

Subtaxa: Syrtosuchus morkovini, Syrtosuchus samarensis

View classification

Type: Syrtosuchus samarensis